Standardy ESG na polskim rynku nieruchomości biurowych

Wywiad z Filipem Sarzyńskim, Partnerem w Brookfield Partners

Filip Sarzyński, Partner w Brookfield Partners, odpowiada na pytania dotyczące standardów ESG, które mają wpływ na polski rynek nieruchomości komercyjnych. Analizuje nie tylko bezpośredni wpływ na koszty operacyjne, lecz również dynamiczne zmiany preferencji najemców, oferując kompleksowy przegląd wyzwań i możliwości wynikających z narastającego nacisku na kwestie ESG w kontekście działalności biznesowej.

Brookfield Partners, Filip Sarzyński1. Czym jest ESG i jak wdrożenie standardów ESG może wpłynąć na branżę nieruchomości w Polsce?

ESG to skrót od Environmental, Social Responsibility and Corporate Governance (Środowisko, Odpowiedzialność Społeczna i Ład Korporacyjny), to zestaw czynników, które stanowią podstawę pozafinansowych ocen przedsiębiorstw, państw i innych organizacji. Jest to istotny element globalnej gospodarki, ponieważ promuje bardziej ekologiczne i prospołeczne działania firm. Dążenie do bardziej odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju stało się obecnie integralną częścią działalności biznesowej na całym świecie. Firmy starają się wdrażać praktyki oparte na standardach ESG nie tylko ze względu na presję ze strony organów regulacyjnych, inwestorów i kredytodawców, ale także z powodu rosnącej presji ze strony pracowników i świadomych konsumentów.

W kontekście branży nieruchomości w Polsce wdrażanie standardów ESG również ma znaczący wpływ. W szczególności zmiany dotyczą budynków biurowych. Widzimy, że już w tym momencie międzynarodowe korporacje przywiązują dużą wagę do spełniania standardów ESG, co ma również wpływ na wynajmujących, którzy muszą dostosować się do nowych potrzeb.

Przykładowo, budynki spełniające wymogi w zakresie ochrony środowiska, efektywności energetycznej i innych kwestii ekologicznych mogą przyciągać bardziej świadomych ekologicznie najemców. Ponadto, aspekty odpowiedzialności społecznej, takie jak bezpieczeństwo pracowników i komfort użytkowników, mogą być dodatkowym czynnikiem przy wyborze nieruchomości.

Warto również zauważyć, że inwestorzy coraz częściej biorą pod uwagę aspekty ESG przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Wdrożenie standardów ESG zwiększa atrakcyjność inwestycyjną projektów nieruchomościowych w Polsce, co może przyciągnąć na rynek więcej kapitału.

2. W jaki sposób standardy ESG mogą wpłynąć na najemców lub najemców nieruchomości komercyjnych, takich jak biura, budynki mieszkalne i centra handlowe?

Standardy ESG mogą mieć znaczący wpływ na najemców nieruchomości komercyjnych, takich jak biura, budynki mieszkalne i centra handlowe, na kilka różnych sposobów.

Po pierwsze, ESG wpływa na koszty operacyjne nieruchomości. Budynki o wyższych standardach ESG, które emitują mniej gazów cieplarnianych i efektywniej wykorzystują energię, są zazwyczaj bardziej energooszczędne. Przekłada się to na niższe koszty operacyjne zarówno dla właścicieli, jak i najemców. Dla najemców oznacza to niższe rachunki za energię i utrzymanie, co z kolei obniża ogólne koszty prowadzenia biur lub innych nieruchomości.

Po drugie, inwestowanie w nieruchomości spełniające standardy ESG może wpływać na komfort i produktywność pracowników. Dobre oświetlenie, odpowiednia wentylacja, dostęp do naturalnej zieleni i przestrzeni rekreacyjnych przyczyniają się do stworzenia przyjaznego środowiska pracy. To z kolei ma pozytywny wpływ na atmosferę pracy i samopoczucie pracowników, co może zwiększyć ich produktywność i satysfakcję.

Po trzecie, nieruchomości spełniające standardy ESG są bardziej odporne na zmiany w przepisach i regulacjach związanych z aspektami środowiskowymi i społecznymi. Właściciele i inwestorzy unikają kosztów i ryzyka związanego z nieprzestrzeganiem przyszłych przepisów, co przyczynia się do długoterminowej stabilności biznesowej.

Wreszcie, firmy coraz częściej zwracają uwagę na swoją reputację jako pracodawcy, który angażuje się w kwestie społeczne i środowiskowe. Biura z certyfikatem ESG mogą przyciągać wykwalifikowanych pracowników, którzy szukają pracodawców zaangażowanych w te ważne aspekty. Dlatego standardy ESG mogą stanowić istotny czynnik decydujący dla firm, które chcą przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników.

3. Czy firmy przywiązują coraz większą wagę do standardów ESG przy poszukiwaniu powierzchni biurowych? W jaki sposób standardy te wpływają na ich procesy decyzyjne?

Tak, firmy zwracają coraz większą uwagę na standardy ESG przy poszukiwaniu powierzchni biurowych. Jest to wynikiem rosnącej świadomości ekologicznej i społecznej, a także zmieniających się oczekiwań ze strony klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Coraz więcej firm posiada cele klimatyczne oraz indywidualne strategie, które obejmują także powierzchnie najmu, dlatego kluczowy jest dla nich dostęp do budynków, które spełniają kryteria ESG.

Wdrażanie standardów ESG do procesów decyzyjnych firm odnosi się do kilku aspektów. Po pierwsze, dostęp do budynków biurowych spełniających te standardy staje się kluczowym kryterium przy wyborze lokalizacji biura. Firmy starają się wynajmować biura w budynkach, które są bardziej energooszczędne, wydajne i przyjazne dla środowiska. W rezultacie mogą obniżyć koszty operacyjne związane z prowadzeniem biur.

Po drugie, wynajem biur w budynkach z certyfikatem ESG ma pozytywny wpływ na wizerunek firmy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ firmy są coraz bardziej świadome, że wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju są postrzegane przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów jako oznaka odpowiedzialności i zaangażowania. Posiadanie biur w zrównoważonych budynkach może zwiększyć zaufanie i prestiż firmy, co może przełożyć się na korzyści marketingowe i finansowe.

4. Czy mógłbyś wyjaśnić kroki i strategie wdrażania standardów ESG w kontekście wynajmu powierzchni biurowych i jakie korzyści mogą z tego czerpać firmy?

Wprowadzanie strategii ESG w działalności firmy to proces, który przynosi liczne korzyści i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju biznesu. To długoterminowy wysiłek, który wzmacnia konkurencyjność firmy, minimalizuje ryzyko, buduje trwałe relacje i tworzy zrównoważoną wartość biznesową.

Chcąc wdrożyć ESG w kontekście biurowców warto zacząć od analizy samego budynku. Weryfikacja ESG due diligence oraz climate resilience budynków i powierzchni najmu jest niezbędna. Ważne jest także sprawdzenie zgodności budynku z taksonomią UE oraz jego odporności na zmiany klimatu.

Należy również dokładnie zbadać strategie i raportowanie ESG najemcy, zarządzanie danymi ESG oraz zgodność celów najemcy z celem budynku.

Proces wdrażania ESG obejmuje także analizy neutralności klimatycznej budynków i powierzchni najmu. Obliczanie śladu węglowego i opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej to kluczowe kroki.

Warto ocenić obecny certyfikat budynku oraz przeprowadzić certyfikację powierzchni najmu. Weryfikacja jakości obecnego certyfikatu, ewentualna recertyfikacja i wykorzystanie certyfikatu jako narzędzia wdrożenia ESG to równie istotne aspekty tego procesu.

Przygotowanie raportów ESG, w tym raportowania GRESB oraz broszur dla interesariuszy, jest kluczowym krokiem. Budowanie strategii, celów i planu osiągnięcia zrównoważonej działalności to istotny element tego procesu, który kończy się opracowaniem raportu końcowego.

5. Czy przyjęcie standardów ESG spowodowało zauważalne zmiany w strukturze kosztów wynajmu nieruchomości w Polsce? Czy istnieją jakieś szczególne wyzwania lub przeszkody, które firmy napotykają, dążąc do spełnienia tych standardów w swoich wyborach dotyczących nieruchomości?

Przyjęcie standardów ESG wywołało pewne zauważalne zmiany w strukturze kosztów wynajmu nieruchomości w Polsce, choć te zmiany mogą być uzależnione od konkretnego obiektu i stopnia wdrożenia standardów ESG. Jednym z takich kwestii jest na przykład fakt, że wprowadzenie standardów ESG może wymagać inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynku. Firmy często muszą inwestować w modernizację systemów grzewczych, wentylacji, oświetlenia i izolacji termicznej. Chociaż te inwestycje początkowo generują koszty, mogą przynosić oszczędności w dłuższym okresie.Dodatkowo, jeśli firma dąży do uzyskania certyfikatów ESG, takich jak BREEAM czy LEED, to ponosi koszty związane z procesem certyfikacji oraz koniecznością monitorowania i utrzymania standardów. To dodatkowe koszty związane z ESG. Nie wspominając już o fakcie, że firmy muszą monitorować i raportować swoje wyniki w zakresie ESG, co wiąże się z kosztami związanymi z gromadzeniem danych, sprawozdawczością i przygotowaniem raportów.

Choć przyjęcie standardów ESG może początkowo generować dodatkowe koszty, to długoterminowo może przynosić oszczędności, zwłaszcza w zakresie efektywności energetycznej i zmniejszenia kosztów eksploatacji nieruchomości.

Scroll to Top